VF fugleforening

§1

Foreningen er stiftet den 22. november 1956. Dens navn er ”Vestegnens Fugleforening”. Foreningens hjemsted er Hvidovre, og dens formål er at udbrede kendskabet til fugles røgt og pleje, samt arbejde for, at fugles (fysiologiske og etnologiske) sikres gennem hensigtsmæssig behandling, pasning og pleje. Formålet søges opnået ved afholdelse af møder, foredrag og udstillinger, samt ved samarbejde med interesserede og kompetente organisationer indenfor dette interesseområde.

 

§2

Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan blive medlem. Dog kan bestyrelsen nægte optagelse af medlemmer, der er blevet udelukket fra tilsvarende foreninger, samt ekskludere medlemmer, der handler imod foreningens formål.

 

§3

Stk. 1.                 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Denne afholdes inden udgangen af januar og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2                  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det med angivelse af dagsorden.

Stk. 3                  Lovændringer eller opløsning af foreningen kan kun vedtages på generalforsamlingen, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være for ændringen eller opløsningen.

Stk. 4                  Forslag til generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§4

Stk. 1                  Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling, og består af formand, kasserer, samt 4 bestyrelsesmedlemmer. Formand og kasserer vælges direkte til posterne. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal. Endvidere vælges for 1 år ad gangen 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer, og 1 revisorsuppleant. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 2                  Afgår en eller flere bestyrelsesmedlemmer i årets løb, træder bestyrelsessuppleanterne i denne eller deres sted, men nyt valg skal ske på første ordinære generalforsamling.

Stk. 3                  Bestyrelsessuppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

 

§5

Som rådgiver og vejleder for medlemmerne og som repræsentant for foreningen kan på generalforsamlingen for 1 år ad gangen vælges en konsulent. Denne skal tillige være bestyrelsen behjælpelig med kontrol af førsteopdræt o.l.

 

§6

Stk. 1                  Alle afstemninger, herunder valg,  foregår ved håndsoprækning, såfremt ikke mindst 1/3 af de stemmeberettigede ønsker skriftlig afstemning.

Stk. 2                  afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Undtaget herfra er de i §3, stk. 3 nævnte lovændringer.

Stk. 3                  Stemmeret har alle medlemmer, der forud for generalforsamlingen har betalt kontingent for det pågældende foreningsår.

 

§7

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal være:

 1. Valg af dirigent.
 2. Årsberetning ifølge protokol.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
  1. Bestyrelsens forslag til kontingent for det følgende år.
  2. Andre forslag fra bestyrelsen, herunder eventuelle lovændringer.
  3. Forslag i øvrigt.
  4. Valg til bestyrelsen.
  5. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant samt evt. 1 konsulent.
  6. Eventuelt.
  7.  

§8

Foreningens kontante midler skal, bortset fra de til enhver tid nødvendige midler til den daglige drift, indsættes på en i foreningens navn oprettet bank- eller girokonto. For bankkontoen skal der forefindes en hovedkonto og en arbejdskonto. Alle midler indsættes på hovedkontoen. For at hæve fra hovedkontoen skal udbetalingsformularen være forsynet med underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvorimod kassereren alene kan hæve fra arbejdskontoen, der skal være en checkkonto, hvor der maksimalt må henstå kr. 5.000,00. For at foretage udbetaling over girokontoen gælder postvæsenets til enhver tid gældende regler.

 

§9

Stk. 1                  Foreningsåret går fra den 1/1 til den 31/12. Kontingentets størrelse og indskud fastsættes på generalforsamlingen og betales forud for et år ad gangen. Generalforsamlingen kan fastsætte et lavere kontingent for juniormedlemmer under 18 år, pensionister samt ægtefæller til medlemmer.

Stk. 2                  Ved indmeldelse efter den 1/9 gælder kontingentet for den resterende del af indmeldelsesåret samt for det efterfølgende år. Hvis kontingentet for det efterfølgende år er ændret i forhold til kontingentet i indmeldelsesåret, betales det nye kontingent.

 

§10

For at kunne deltage i præmieringen ved de af foreningen afholdte udstillinger, skal pågældende have været medlem i mindst 3 måneder før afholdelse af udstillingen, og evt. opdræt, der ønskes med ved præmieringen, må ikke være opdrættet før dette medlemskabs begyndelse.

 

§11

Stk. 1                  Kontrollerede opdræt af fugle, der ikke tidligere har været opdrættet i foreningen, noteres i et lokalt 1. opdrætsregister. Udstilles fuglene eller mindst ungerne af lokalt 1. opdræt, erhverver opdrætteren en plaquette fra foreningen, hvori årstal og fugleart er indgraveret. Dog fritages liste 1 fugle fra denne klausul.

Stk. 2                  Betingelsen for at opnå anerkendelse af lokalt førsteopdræt er, at opdrættet er anmeldt til bestyrelsen så betids, at følgende 2 kontrolbesøg kan realiseres og således, at liste 1 fugle i henhold til Wasington-konventionen er lovligt godkendt ved dokumentation fra pågældende myndighed. Ved første kontrolbesøg skal forældres opmadning af unge/unger kunne observeres. Andet kontrolbesøg foretages, når ungen/ungerne er selvstændige og har været ”på pind” i mindst 30 dage. Kontrollen foretages af 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af 2 medlemmer udpeget af bestyrelsen. Mindst én kontrollant skal deltage i begge besøg.

Stk. 3                  Der kan ikke opnås anerkendelse af lokalt førsteopdræt for opdræt med ammefugle samt for mutationer. Endvidere er kulturfuglene undulat, zebrafinke, mågefinke samt kanarie udelukket.

Stk. 4                  Uddeling af plaquetter finder sted en gang om året.

 

§12

Såfremt det skønnes, at et medlem handler i modstrid med foreningens interesser, forelægges sagen for bestyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt vedkommende midlertidigt skal udelukkes af foreningen. Bestyrelsen foreligger da sagen på førstkommende generalforsamling, hvor afgørende beslutning træffes.

 

 

§13

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens midler velgørende formål efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

 

§14

Denne lov træder i kraft den 8. marts 1976 og ophæver den på generalforsamlingen den 15. januar 1973 vedtagne lov.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 8. marts 1976.

Revideret på generalforsamlingen den 21. januar 1980.

§ 11 revideret på generalforsamlingen den 19. januar 1981.

§§ 1 og 2 revideret på ekstraordinær generalforsamling den 8. september 1981.

§ 11 revideret på generalforsamlingen den 23. januar 1985.

§§ 4 og 11 revideret på generalforsamlingen den 20. februar 1987.

§ 8 revideret på generalforsamlingen den 17. januar 1989.

§§ 3, 4, 6, 7, 8, 9, og 13 revideret på generalforsamlingen den 22. januar 1991.

§ 4 revideret på generalforsamlingen den 22. januar 2002.